คณะกรรมการชุมนุมวรรณศิลป์

คณะกรรมการชุมนุมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชุมนุมวรรณศิลป์เป็นหน่วยงานภายในสาขาวิชาภาษาไทย กำกับดูแลนักศึกษา
และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย โดยดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายจากคณาจารย์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพในแต่ละปีการศึกษา โดยมีสมาชิกดังนี้