คุณลักษณะบัณฑิต

 

คุณลักษณะบัณฑิต

๑. มีความรู้ความสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และสังคม
๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม
๓. มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย มีวินัยและมีภาวะความเป็นผู้นำ
๕. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์
๗. มีความรักในท้องถิ่น และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๘. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

๑. การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา
๑.๑ การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๑
(๑) เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปกแหลม มีกระเป๋าติดทางด้านซ้าย แขนสั้น หรือแขนยาว
(๒) เนคไท ทำด้วยผ้าเกลี้ยง สีเขียว ประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
(๓) เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
(๔) กางเกงขาขาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
(๕) ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีเทา ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย๑.๒ การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๑
(๑) เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูน เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
(๒) เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
(๓) กระโปรงจีบรอบ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า
(๔) รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 
๑.๓ การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๕
นักศึกษาชาย
**การแต่งกายในลักษณะเดียวกันกับนักศึกษาชายนั้นปีที่ ๑**
นักศึกษาหญิง
(๑) เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูน เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
(๒) เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
(๓) กระโปรงใช้เป็นกระโปรงเข้ารูปได้ ใช้ผ้าธรรมดาไม่มีลวดลาย สีดำ/กรมท่า ความยาวไม่สั้นเหนือหัวเข่าและยาวคลุมเข่าไม่เกิน ๓ นิ้ว
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย


๒. การแต่งกายเครื่องแบบประจำสาขา

๒.๑ การแต่งกายเครื่องแบบประจำสาขาของนักศึกษาชาย(๑) เสื้อ ทำด้วยผ้าสีน้ำตาลแดงอมส้ม คอเสื้อแบบจีน ทรงเสื้อป้ายทางด้านซ้ายติดกระดุมไม้ ๓ เม็ด หน้าอกซ้ายประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน แถบเสื้อประดับลายขอก่าย
(๒) เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
(๔) กางเกงขาขาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
(๕) ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีเทา ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 
๒.๒ การแต่งกายเครื่องแบบประจำสาขาของนักศึกษาหญิง

(๑) เสื้อ ทำด้วยผ้าสีน้ำตาลแดงอมส้ม คอเสื้อแบบจีน ทรงเสื้อป้ายทางด้านซ้ายติดกระดุมไม้ ๓ เม็ด หน้าอกซ้ายประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน แถบเสื้อประดับลายขอก่าย
(๒) เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
(๓) กระโปรงใช้เป็นกระโปรงเข้ารูปได้ ใช้ผ้าธรรมดาไม่มีลวดลาย สีดำ/กรมท่า ความยาวไม่สั้นเหนือหัวเข่าและยาวคลุมเข่าไม่เกิน ๓ นิ้ว
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย