ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
สาขาวิชาภาษาไทย เป็นสถาบันผลิตครูสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูแก่บัณฑิต มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางศาสตร์สาขาวิชาและศาสตร์การสอน
บนแนวทางแห่งการพัฒนาคุณภาพครูในยุคโลกาภิวัตน์

วิสัยทัศน์
สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูที่มีความรู้ ความสามารถ จิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูในระดับสากลได้

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม
๒. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และวิธีการสอนในภาษาไทย
๓. ถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์สู่สังคม
๔. พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย

อัตลักษณ์
“ศาสตร์วิชารอบรู้ ศาสตร์การสอนรอบด้าน เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณครู”

เอกลักษณ์
“สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาที่ผลิตครูโดยส่งเสริมอัตลักษณ์แห่งท้องถิ่นสกลนคร”