อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มีทั้งหมด ๕ คน

  ดร. สถิตย์   ภาคมฤค
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์
การศึกษา : ศศ.ด. ภาษาไทย
ศศ.ม. ภาษาไทย
ติดต่อ : 081-718-9583
Facebook : สถิตย์   ภาคมฤค
  อาจารย์ธวัชชัย    ดุลยสุจริต
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.ม. ภาษาบาลีสันสกฤต
ติดต่อ : 089-497-0981
Facebook : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา    ลาโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ค.ด. หลักสูตรการสอน
ติดต่อ : 081-053-8066
Facebook :  จินดา  ลาโพธิ์
  อาจารย์อาจิยา  หลิมกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
ติดต่อ : –
Facebook :  Achiya AobAuon
  อาจารย์พฤฒิชา   นาคะผิว
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : อ.ม. ภาษาไทย
ติดต่อ : 085-866-1986
Facebook : Pruiticha Nkp