เสื้อประจำสาขาวิชาภาษาไทย

“เสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสาน”

…สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดทำเสื้อประจำสาขาวิชา โดยได้ยกเลิกเสื้อปฏิบัติการเดิม
แล้วให้ใช้เสื้อประดับตราวรรณศาสตร์อีสานแทนประจำทุกวันอังคาร อันเป็นเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจในสาขาวิชาภาษาไทย