หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ/สาขาวิชา                  คณะครศุาสตร์

หมวดที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  รหัสและชื่อหลักสตูร
ภาษาไทย          :  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Education Program in Thai

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย    :  ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อภาษาไทย  :  ค.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  B.Ed. (Thai)

๓.  ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓.๑  ปรัชญา ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาภาษาไทยที่มีความรู้  สามารถบูรณาการทักษะทาง ภาษาไทย  และมีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวทาง การจัดการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒  ความสำคัญ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนอง นโยบาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาคน  พัฒนาสังคม และพัฒนาสภาพแวดล้อม
๓.๓  วัตถุประสงค์  มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาภาษาไทย ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

๓.๓.๑  มีความรู้ภาษาไทยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างดี
๓.๓.๒  มีทักษะ และเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย
๓.๓.๓  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกความเป็นครู  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคม  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓.๓.๔  มีความรู้ทางภูมิปัญญาด้านภาษา  และสามารถทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คง อยู่สืบไป

๔.โครงสร้างหลักสูตร

๑. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
๑.๑ รายวิชาบังคับ
๑.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑.๑.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                      
๓๐  หน่วยกิ
๑๒  หน่วยกิต
๙     หน่วยกิต
๓     หน่วยกิต 
๑.๒ รายวิชาบังคับเลือก
๑.๒.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๑.๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๑.๒.๓ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙    หน่วยกิต
๓    หน่วยกิต
๓    หน่วยกิต
๓    หน่วยกิต
๑.๓ รายวิชาเลือก ๙   หน่วยกิต                

 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า
๒.๑ กลุ่มวิชาชีพครู
๒.๑.๑ วิชาบังคับ
๒.๒.๒ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
๒.๒ กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า
๒.๒.๑ วิชาเอก
๒.๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก
๒.๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
๑๒๙  หน่วยกิต
๕๐     หน่วยกิต

๓๐     หน่วยกิต
๒๐     หน่วยกิต
๗๙   หน่วยกิต
๖๙     หน่วยกิต
๖        หน่วยกิต
๔        หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า                          
๖       หน่วยกิต 
๓.๑ รายวิชาในหลักสูตร
๑)  ความหมายของเลขประจำวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข ๘ ตัว  แต่ละหลักมีความหมาย ดังนี้
หลักที่ ๑ หมายถึง    รหัสคณะ
หลักที่ ๒ – ๔     หมายถึง    หมู่วิชา
หลักที่ ๕ หมายถึง    ระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่จัดให้เรียน
หลักที่ ๖ หมายถึง    กลุ่มเนื้อหาวิชาในหมู่วิชา
หลักที่ ๗-๘        หมายถึง    ลำดับที่ของรายวิชาในกลุ่มเนื้อหาวิชา
๒)  รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   ดังนี้
ก. รายวิชาบังคับ  จํานวน
ข. รายวิชาบังคับเลือก จํานวน
ค. รายวิชาเลือก   จํานวน
๑๒   หน่วยกิต
๙    หน่วยกิต
๙    หน่วยกิต

                                

.๑ รายวิชาบังคับ กำหนดให้เรียน จำนวน ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้

๐๑๕๔๐๑๐๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
๐๑๕๕๐๑๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๕๐๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  ๓(๓-๐-๖)

) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชา
๐๒๕๐๐๑๐๔ วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร    ๓(๒-๒-๕)
.๒ รายวิชาบังคับเลือก กำหนดให้เรียน จำนวน ๙ หน่วยกิต จาก ๓ กลุ่มวิชาดังนี้
) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน ๓ หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
๐๑๕๐๐๑๐๗ มนุษย์กับศิลปะการดําเนินชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๐๐๑๐๘ จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๐๐๑๑๑ ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย  ๓(๒-๒-๕)

 

) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน ๓ หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
๐๒๕๐๐๑๐๕ สังคมไทยกับโลกาภิวตัน์ ๓(๓-๐-๖)
๐๒๕๐๐๑๐๘ พลเมืองศึกษา ๓(๒-๒-๕)
๐๓๕๐๐๑๐๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๓(๒-๒-๕)

 

)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียน ๓ หน่วยกิต โดยเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้

๐๔๐๐๐๑๐๗ ชีวิตและสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
๐๔๐๐๐๑๐๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ๓(๒-๒-๕)
๐๔๐๐๐๑๐๙   การพัฒนาทักษะการคิด  ๓(๓-๐-๖)

 

.๓ รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต โดยเลือกไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่มวิชา และต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนในกลุ่มวิชาบังคับเลือก ดังนี้

 ๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
๐๑๕๔๐๑๐๖ การเขียนภาษาไทยทั่วไป ๓(๒-๒-๕)
๐๑๕๔๐๑๐๗ การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๕๐๑๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๖๐๑๐๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๗๐๑๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
๐๑๗๑๐๑๐๒ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
๐๑๖๗๐๑๐๒ ภาษาลาวเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)

  
)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

๐๑๕๐๐๑๐๗ มนุษย์กับศิลปะการดำเนินชีวิต ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๐๐๑๐๘ จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๐๐๑๐๙ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๐๐๑๑๐ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖)
๐๑๕๐๐๑๑๑ ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย ๓(๒-๒-๕)
๐๑๕๐๐๑๑๒ จิตตปัญญาศึกษา ๓(๒-๒-๕)


)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    

๐๒๕๐๐๑๐๕ สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์  ๓(๓-๐-๖)
๐๒๕๐๐๑๐๖ กฎหมายเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖)
๐๒๕๐๐๑๐๗ สันติศึกษา ๓(๓-๐-๖)
๐๒๕๐๐๑๐๘ พลเมืองศึกษา ๓(๒-๒-๕)
๐๓๕๐๐๑๐๒ หลักการจัดการสมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖)
๐๓๕๐๐๑๐๓ เศรษฐกิจพอเพียง ๓(๒-๒-๕)


๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๐๔๐๐๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๓(๓-๐-๖)
๐๔๐๐๐๑๐๖ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕)
๐๔๐๐๐๑๐๗ ชีวิตและสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
๐๔๐๐๐๑๐๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ๓(๒-๒-๕)
๐๔๐๐๐๑๐๙ การพัฒนาทักษะการคิด ๓(๓-๐-๖)
๐๕๐๐๐๑๐๓ การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต ๓(๒-๒-๕)
๐๕๕๐๐๑๐๒ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓(๒-๒-๕)


.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๙ หน่วยกิต
.๑ กลุ่มวิชาชีพครู ๕๐ หน่วยกิต
.๑.๑ วิชาบังคับ ประกอบด้วยรายวิชา ๑๐ รายวิชา  รวม  ๓๐ หน่วยกิต  ผู้เรียนต้อง เรียนครบทุกรายวิชา ดังนี้

๒๑๐๐๓๐๐๘ ความเป็นครู ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๑๒๐๐๓ พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๒๓๐๐๑ การบริหารจัดการในชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๒๓๐๐๔ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๒๓๐๐๖ การจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๐๔๐๑๑ การพัฒนาทักษะบริการทางสังคม ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๓๔๐๐๘ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๔๔๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๔๔๐๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕)
๒๑๐๕๓๐๐๕ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕)

.๑.๒  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย  ๕ รายวิชา รวม ๒๐ หน่วยกิต  ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกรายวิชา ดังนี้

๒๑๐๐๓๐๐๑ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู๑ ๒(ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง)
๒๑๐๐๔๐๐๒ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๒ ๒(ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง)
๒๑๐๐๔๐๐๓ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๓ ๒(ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง)
๒๑๐๐๕๐๐๔ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๗(ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ชั่วโมง)
๒๑๐๐๕๐๐๕ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๗(ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ชั่วโมง)

 

.๒ กลุ่มวิชาเอก ๗๙ หน่วยกิต     

.๒.๑ วิชาเอก ๖๙ หน่วยกิต    

 ๑) วิชาเอกบังคับ ๕๑  หน่วยกิต

๒๑๕๔๑๑๐๗ วาทการสำหรับครู  ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๒๑๐๒ พัฒนาการวรรณกรรมไทย  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๑๕๔๒๑๐๓ การอ่านร้อยกรองในแบบเรียนภาษาไทย  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๑๕๔๒๑๐๔ การเขียนสำหรับครู  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๑๕๔๒๑๐๕ การสอนคำประพันธ์ไทย  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๑๕๔๓๑๐๘ วรรณกรรมท้องถิ่น  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๑๕๔๓๑๐๙ การสอนวิจารณ์วรรณกรรม  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๑๕๔๓๑๑๐ วรรณคดีเอกในแบบเรียนภาษาไทย  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๑๕๔๓๑๑ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๑๕๔๓๒๐๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๔๑๐๙ การวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๔๑๑๐ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๔๑๑๑ อักษรและเอกสารโบราณท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๔๑๑๒ ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
๓๑๕๔๑๑๐๓ หลักภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
๓๑๕๔๑๑๐๔ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
๓๑๕๔๒๓๐๔ วรรณกรรมการแสดงของไทย ๓(๒-๒-๕)

) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต   ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

๒๑๕๔๑๑๐๒ ภาษากับการคิด ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๑๑๐๓ คำและสำนวนไทย ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๑๑๐๖ หลักการอ่านและการเขียนคำไทย ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๑๒๐๑ หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
๒๑๕๔๒๒๑๐ การสอนวรรณกรรมอีสาน ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๒๒๑๑ การสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๔๑๐๓ คติชนวิทยา ๓(๒-๒-๕)
๓๑๕๔๑๓๐๖ วรรณกรรมเด็กและเยาวชน ๓(๓-๐-๖)
๓๑๕๔๒๑๐๙ การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน ๓(๒-๒-๕)
๓๑๕๔๓๑๐๑ ภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ุ ๓(๒-๒-๕)
๓๑๕๔๔๔๐๕ ภาษา วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓(๓-๐-๖)

.๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ๖ หน่วยกิต 

๒๑๕๔๔๕๐๓ พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ๓(๒-๒-๕)
๒๑๕๔๔๕๐๔ พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ๓(๒-๒-๕)

.๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ๔ หน่วยกิต

๒๑๕๔๓๕๐๑ วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓)
๒๑๕๔๓๕๐๒ กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียน ๒(๑-๒-๓)

 

. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

 

ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอน โดยไม่ซ้ำ กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์   การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้

.๑.๔ แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชั้นปีที่ ๑ / ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๐๑๕๕๐๑๐๓

Xxxxxxxx

๓๑๕๔๑๑๐๔

๓๑๕๔๑๑๐๓

xxxxxxxx

xxxxxxxx

๒๑๐๐๓๐๐๘

ศึกษาทั่วไป

ศึกษาทั่วไป

เอกบังคับ

เอกบังคับ

เอกเลือก

เอกเลือก

การศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายวิชาเลือก ๑

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

หลักภาษาไทย

วิชาเอกเลือก ๑

วิชาเอกเลือก ๒

ความเป็นครู

๓(๓-๐-๖)

๓(x-x-x)

๓(๓-๐-๖)

๓(๒-๒-๕)

๓(x-x-x)

๓(x-x-x)

๓(๒-๒-๕)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๑ / ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๐๑๕๕๐๑๐๔

 

๐๑๕๐๐๑๐๗

๒๑๕๔๒๑๐๒

๓๑๕๔๒๓๐๔

๒๑๕๔๑๑๐๗

xxxxxxxx

๒๑๐๑๒๐๐๓

ศึกษาทั่วไป

 

ศึกษาทั่วไป

เอกบังคับ

เอกบังคับ

เอกบังคับ

เอกเลือก

การศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

มนษุย์กับศิลปะการดําเนินชีวิต

พัฒนาการวรรณกรรมไทย

วรรณกรรมการแสดงของไทย

วาทการสําหรับครู

วิชาเอกเลือก

พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

 

๓(๓-๐-๖)

 

๓(๓-๐-๖)   ๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(x-x-x)

๓(๒-๒-๕)

 

รวม ๒๑ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๒ / ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๐๑๕๔๐๑๐๕

๐๔๐๐๐๑๐๗

๒๑๕๔๒๑๐๓

 

๒๑๕๔๔๑๑๒

 

๒๑๕๔๒๑๐๔

๒๑๐๐๔๐๑๑

ศึกษาทั่วไป

ศึกษาทั่วไป

เอกบังคับ

 

เอกบังคับ

 

เอกบังคับ

การศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชีวิตและสุขภาพ

การอ่านร้อยกรองในแบบเรียนภาษาไทย

ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย

การเขียนสำหรับครู

การพัฒนาทักษะการบริการทางสังคม

๓(๓-๐-๖)  ๓(๓-๐-๖)  ๓(๒-๒-๕)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๓(๒-๒-๕)    ๓(๒-๒-๕)

 

รวม ๑๘ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๒ / ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๐๒๕๐๐๑๐๔

๐๓๕๐๐๑๐๓

๒๑๕๔๒๑๐๕

xxxxxxxx

๒๑๐๒๓๐๐๖

๒๑๐๕๓๐๐๕

ศึกษาทั่วไป

ศึกษาทั่วไป

เอกบังคับ

เอกเลือก

การศึกษา

การศึกษา

วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

เศรษฐกิจพอเพียง

การสอนคำประพันธ์ไทย

วิชาเอกเลือก ๔

การจัดการเรียนรู้

จิตวิทยาสำหรับครู

๓(๒-๒-๕)  ๓(๒-๒-๕)  ๓(๒-๒-๕)  ๓(x-x-x)  ๓(๒-๒-๕)   ๓(๒-๒-๕)
รวม ๑๘ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๓ /  ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxx

๒๑๕๔๓๕๐๑

 

๒๑๕๔๓๑๐๙

๒๑๕๔๓๑๐๘

xxxxxxxx

๒๑๐๒๓๐๐๔

๒๑๐๔๔๐๐๙

ศึกษาทั่วไป

การสอนวิชาเอก

เอกบังคบั

เอกบังคบั

เอกเลือก

การศึกษา

การศึกษา

 

รายวิชาเลือก ๒

วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย

 

การสอนวิจารณ์วรรณกรรม

วรรณกรรมท้องถิ่น

วิชาเอกเลือก ๕

การพัฒนาหลักสูตร

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

๓(x-x-x)

๒(๑-๒-๓)

 

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๓(x-x-x)

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

 

รวม ๑๘ หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๓ / ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxx

๒๑๕๔๓๕๐๒

 

๒๑๕๔๓๒๐๓

 

๒๑๕๔๓๑๑๐

 

๒๑๐๔๔๐๑๐

 

๒๑๐๓๔๐๐๘

 

๒๑๐๐๓๐๐๑

ศึกษาทั่วไป

การสอนวิชาเอก

เอกบังคับ

 

เอกบังคับ

 

การศึกษา

 

การศึกษา

 

การฝึกประสบการณ์

รายวิชาเลือก ๓

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยในโรงเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วรรณคดีเอกในแบบเรียนภาษาไทย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

การปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ๑

๓(x-x-x)

๒(๑-๒-๓)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๓(๓-๐-๖)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๒ (ไม่น้อยกว่า ๙๐)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ ๔ / ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๕๔๔๕๐๓

 

๒๑๕๔๔๑๐๙

 

xxxxxxxx

๒๑๐๒๓๐๐๑

 

๒๑๐๐๔๐๐๒

 

xxxxxxxx

การสอนวิชาเอกเอกบังคับ

 

เอกเลือก

การศึกษา

การฝึก

ประสบการณ์

 

เลือกเสรี

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

การวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทย

วิชาเอกเลือก ๖

การบริหารจัดการในชั้นเรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๒

 

วิชาเลือกเสรี ๑

๓(๒-๒-๕)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๓(x-x-x)

๓(๒-๒-๕)

๒ (ไม่น้อยกว่า  ๙๐ ชม.)   ๓(x-x-x)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๔ / ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๕๔๔๕๐๔

 

๒๑๕๔๓๑๑๑

 

๒๑๕๔๔๑๑๐

 

๒๑๕๔๔๑๑๑

 

๒๑๐๐๔๐๐๓

 

xxxxxxxx

การสอน

วิชาเอก

เอกบังคับ

 

เอกบังคับ

 

เอกบังคับ

การฝึกประสบการณ์

 

เลือกเสรี

พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษา

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย

อักษรและเอกสารโบราณท้องถิ่น

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๓

 

วิชาเลือกเสรี ๒

๓(๒-๒-๕)

 

๓(๓-๐-๖)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๓(๒-๒-๕)

 

๒ (ไม่น้อยกว่า  ๙๐ ชม.)  ๓(x-x-x)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

 

 

 

 

ชั้นปีที่ ๕ / ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐๐๕๐๐๔ การฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๗ (ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ชั่วโมง)
รวม ๗ หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ ๕ / ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา กลุ่มวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐๐๕๐๐๕ การฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๗ (ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ชั่วโมง)
รวม ๗ หน่วยกิต

 

 คลิกเพื่่อดูหลักสูตร

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕