ธงประจำสาขา

 

 

 


 


ธงประจำสาขา

ธงสาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

. ผืนธง ประดับตราวรรณ-ศาสตร์อีสาน พื้นสีแดงอิฐ ขนาด ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร

. หนวดธง มีจำนวน ๒ เส้น ประกอบด้วยเส้นสีส้มและสีแดงอิฐ ปักอักษรว่า “สาขาวิชาภาษาไทย Thai Major” ตลอดทั้งเส้นประดับเหนือผืนธง

สีส้ม หมายถึง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สีแดงอิฐ หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย