ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยเเพร่เมื่อ 147 เข้าชม

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในวันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๓๓-๒๓๔ อาคาร ๒ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร