ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย” ครั้งที่ ๔

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย” ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.อบรมสัมมนาเรื่อง “สอนภาษาไทยอย่างไรให้โดนใจเด็กยุค ๔.๐”ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร ๑๑ และช่วงที่สอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.อบรมสัมมนาเรื่อง “ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ณ ห้องประชุมสุรอุทก อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)