ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขา ในโอกาสสำเร็จการศึกษา “ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต”

เผยเเพร่เมื่อ 44 เข้าชม

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขา
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา “ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา ลาโพธิ์