หัวข้อข่าว

ภาพการแสดงละครพากย์ เรื่อง ขูลู-นางอั้ว “ฮักนอกสายแนน” ในงานแถลงข่าวมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขา ในโอกาสสำเร็จการศึกษา “ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต”

ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย “การจัดนิทรรศการผลงานการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน” โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลภาพการประชุมและสัมมนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง (Walk Rally) ในโครงการสานฮักสามัคคีน้องพี่ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กำหนดการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาชั้นปี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์ในวาระงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒