หัวข้อข่าว

ภาพการแสดงละครพากย์ เรื่อง ขูลู-นางอั้ว “ฮักนอกสายแนน” ในงานแถลงข่าวมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ”

ประมวลภาพกิจกรรมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย “การจัดนิทรรศการผลงานการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน” โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประมวลภาพการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลภาพการประชุมและสัมมนาครูพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง (Walk Rally) ในโครงการสานฮักสามัคคีน้องพี่ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชาภาษาไทย” ครั้งที่ ๔

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การทำศพในอุษาคเนย์และการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ในอีสาน”

ภาพกิจกรรม “Back to school ย้อนเวลาหาปัจฉิม”

ภาพการแสดงละครพากย์ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “กลฮักกาดำ”

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย