หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรมโครงการสรรสร้างครูภาษาไทย สร้างสรรค์ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ ๒๑

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยขอเชิญชมการแสดงละครพากย์ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “กลฮักกาดำ”

ภาพกิจกรรมโครงการรับขวัญลูวรรณศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน สานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ “ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู”

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ “ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู”

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring)

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School Mentoring)

โครงการสรรสร้างครูภาษาไทย สร้างสรรค์ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21